TERMS EN CONDITIONS

Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met de verkoop van kunstwerken en het gebruik van deze website, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van producten en diensten van Mijntje Strengholt(Handelsnaam mijntjestrengholt.nlhierna: Mijntje), tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 1. Definities

Koper/consument: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Mijntje een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten. Het bezoek aan de website wordt gezien als gratis dienst van Mijntje aan de koper. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mijntje en koper/consument

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een aankoop van een kunstwerk van Mijntje verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden .

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de koper en Mijntjeopgenomen wordt.

 

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door Mijntjezijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend. Bij afwijkende prijzen vermeld op andere websites is de vermelde prijs op de websitevan Mijntje de juiste. Alle informatie op dewebsitevan Mijntje is onder voorbehoud. Opgegeven maten kunnen afwijken. Kleuren wijken altijd af! Het is onmogelijk de kleuren digitaal correct weer te geven. Mijntjeheeft het recht een op haar website aangeboden product niet te leveren indien blijkt dat tijdens de bestelling van dit product door koper het betreffende product langs andere weg inmiddels is verkocht, blijkt te zijn beschadigd of te zijn zoekgeraakt dan wel uit overmacht niet kan worden geleverd. In dat geval wordt een eventuele uitgevoerde betaling door koper door Mijntjeterstond teruggestort. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de koper en Mijntjezijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen d.m.v.een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (waaronder email) zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Mijntjeniet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een verleende korting gebaseerd op een gecombineerde levering vervalt indien een deel van de levering wordt geretourneerd. Zie ook artikel 13 Ruilen.

 

Artikel 4. Wijziging en annulering

Een bestelling door koper wordt geacht te zijn geannuleerd indien deze niet binnen 14dagen is betaald . Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden.

Mijntjezal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

 

 

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst

Mijntjezal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mijntjehet recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mijntjeaangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mijntjeworden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mijntjezijn verstrekt, heeft Mijntjehet recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. Mijntjeis gerechtigd leveringen in delen uit te voeren. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht. Koper vrijwaart Mijntjevoor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

De indicatieve leveringstermijn wordt met koper persoonlijk afgesproken en vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Mijntjeeventueel benodigde gegevens door koper aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de indicatieve leveringstijd ontslaat de koper nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal koper evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Mijntjeheeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Mijntjegesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Mijntjeheeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

Een door Mijntjeopgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Mijntjeis, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de koper haar schriftelijk per aangetekende post in gebreke heeft gesteld. De koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door Mijntjegehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Mijntjemogelijk te maken, Bij niet-naleving door de koper van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de koper in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Mijntjenodig is. Mijntjeis alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de koper dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Mijntjede overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. De genoemde bedragen voor verzending zijn altijd inclusief verzekering. Indien koper bij aflevering schade constateert aan het product, dan dient zij de zending te weigeren. Blijkt het product bij ontvangst te zijn beschadigd,dan zullen eventueel door koper betaalde bedragen binnen redelijke termijn na terugzending van het product worden terugbetaald. De koper is gehouden om na ontvangst van het product terstond te controleren of het juiste product is geleverd en deze te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn aan Mijntjete worden gemeld, e.e.a. zoveel mogelijk binnen 8 kalenderdagen na aflevering. Mijntjeis steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 4 van dit artikel niet of niet tijdig heeft gedaan. Afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet-technieken of die worden veroorzaakt door Internet-beperkingen, zoals doch niet beperkt tot afwijkingen in de kleurweergave op het beeldscherm, zijn geen geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst.

 

 

Artikel 8. Overmacht

Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of data communicatie bedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aanMijntjedoor derden, het leveren van producten aan Mijntjedoor leveranciers die daartoe niet gerechtigd zijn, en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat Mijntjevan het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht zal Mijntjedaarvan onverwijld mededeling doen aan de koper.

 

Artikel 9. Prijzen, tarieven, kosten

Alle inclusief prijzen zijn exclusief eventuele (speciale) kosten van (verzekerde) vervoerskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die Mijntjevoor het product of de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor dat product of dienst.

Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door Mijntjegemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht. Mijntjeis gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 

Artikel 10. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle betalingen per bank. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt Mijntjezich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de koper de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in verzuim. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Mijntje een aanmaning tot betaling verstuurd. Na overschrijding van de aanmaningstermijn worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de koper. Wanneer de koper binnen 42 dagen na de oorspronkelijke betalingstermijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de koper vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de koper onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering, Mijntjehiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 8 dagen na verzending voldaan moet worden.

 

Artikel 11. Copyright

Mijntjebehoudt het auteursrecht over de geleverde kunstwerken, hierna te noemen ‘het product’. Het is koper niet toegestaan de uitvoering van een product te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het product betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mijntje.

Mijntjebehoudt, tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, het recht het ontwerp of gedeelten van het ontwerp bij herhaling uit (te doen) voeren. Mijntjeheeft voor promotionele doeleinden het recht foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. Het intellectuele eigendom van door Mijntjegeleverde producten, verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Mijntjetenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde intellectuele eigendom is Mijntjegerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen, onverminderd overige rechten uit hoofde van de overeenkomst en de wet.

Indien er misbruik wordt geconstateerd van het gebruik van de handelsnamen, producten, websites, foto’s, links, namen, teksten, systemen en/of intellectueel eigendomsrecht dan zullen er direct gerechtelijke stappen worden ondernemen .

 

 

Artikel 12. Klachten en aansprakelijkheid

Kunst is uniek. De koper is derhalve gehouden het kunstwerk op het moment van de koop en ontvangst te (doen) onderzoeken op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het kunstwerk overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derde worden gebracht. De koper heeft na oplevering een redelijke termijn doch zoveel mogelijk binnen 8 kalenderdagen de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Mijntje, waarna Mijntjedeze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Mijntjebinnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de koper verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de koper het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven. Mijntjeis niet aansprakelijk te stellen indien er schade aan een kunstwerk is ontstaan die te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het kunstwerk door de koper. Reclame schort de eventuele verplichtingen van de koper niet op.

De aansprakelijkheid van Mijntjeuit hoofde van enige overeengekomen leverantie is te allen tijde beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag, ook wanneer er sprake mocht zijn van vervolgschade of schade van derden. Mijntjewordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor ondeugdelijk werk deugdelijk werk te leveren. Mijntjeis niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door koper zijn verstrekt. Indien Mijntjeter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper Mijntjeter zake volledig vrijwaren en Mijntjealles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

Voor zover Mijntjebij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten, leveranties, garanties en verklaringen van derden, waarop Mijntjeweinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Mijntjeop geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Mijntjeof het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Mijntje. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomstis Mijntjeslechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mijntjevoor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De koper dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Mijntjekan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De koper dient Mijntjeterstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in kopers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de koper dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door Mijntjegeleden schade.

 

Artikel 13. Ruilen / Herroepingsrecht

Ruilen

Indien een consument een aangeschaft kunstwerk wenst te ruilen, dan dient de consument het aldus geleverde binnen 14 kalenderdagen na aankoop in oorspronkelijke staat en verpakking en volledig vrij van gebreken te retourneren. De consument dient dit aan Mijntjete melden, waarna Mijntjezorg zal dragen voor de retournering van het product. Na controle dat het product in originele en onbeschadigde staat is, zal het door consument betaalde bedrag onder aftrek van alle eventuele gemaakte verzendkosten en administratiekosten binnen redelijke termijn worden terugbetaald. (bedrijven/instellingen kunnen online bestellingen/orders niet retourneren/annuleren) Schade door ondeugdelijke verpakking bij retournering wordt doorberekend aan de consument. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijntjeen op de wijze zoals door Mijntjeaangegeven.

 

Herroepingsrecht

Een consument heeft het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het herroepingsformulier or door contact op te nemen met Mijntje.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan hiervoor genoemd.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

De consument heeft geen recht op een bedenktermijn bij het boeken van lessen op een vastgesteld tijdstip en bij volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mijntjeen koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane correspondentie, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 15. Privacy

Door het invullen van de persoonsgegevens op de website geeft de (potentiele) koper toestemming om deze gegevens op te slaan, deze te gebruiken voor de verwerking van bestellingen, voor het verbeteren van onze dienstverlening en de inhoud van de website. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven of verkocht aan derden.

 

Artikel 16. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Mijntje behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met deze nieuwe voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

 

Bij bestellingen kan je beter de koper voor akkoord laten klikken in de sales funnel (voordat de koop gesloten wordt).

 

Deze bepaling gaat niet werken: een consument heeft in principe altijd 14 dagen bedenktermijn bij online aankopen en op deze manier kort je die termijn in feite in.

 

NB het herroepingsformulier is verplicht.

Terms and Conditions